जलश्रोत तथा सिंचाइ बिभाग
महानिर्देशक

 

ई. मधुकर प्रसाद राजभण्डारी

कोठा नं: २२७

टेलिफोन: ०१-५५३७१३६

इमेल: director_general@dwri.gov.np

 

योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा
उप-महानिर्देशक ई. कृष्ण नेपाल

कोठा नं: ३३०

टेलिफोन: ०१-५५३७३१३

इमेल: ddg_planning@dwri.gov.np

सि.डि.इ

(योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखा)

ई. राजेन्द्र शर्मा

कोठा नं: ३२१

टेलिफोन: ०१-५५३७३१३

इमेल: 

सि.डि.इ

(अध्ययन, डिजाइन तथा वातावरण शाखा)

डा. राजन भट्टराई

कोठा नं: ३३२

टेलिफोन: ०१-५५३७३१३

इमेल: rajan.bhattarai1@nepal.gov.np

सि.डि.इ

(विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय शाखा)

डा. किशोर कुमार भट्टराई

कोठा नं: ३३१

टेलिफोन: ०१-५५३७३१३

इमेल: 

 

बहुउद्धेशयीय तथा सिंचाइ महाशाखा
उप-महानिर्देशक ई. शिव कुमार बस्नेत

कोठा नं: ४३१

टेलिफोन: ०१-५५३७३११

इमेल: ddg_multipurpose@dwri.gov.np

सि.डि.इ

(अन्तर जलाधार तथा वहुउद्देश्यीय शाखा)

ई. सुरेश कुमार शर्मा

कोठा नं: ४११

टेलिफोन: 

इमेल: sde_suresh@dwri.gov.np

सि.डि.इ

(सिंचाइ शाखा)

ई. रुक्मांगत खनाल

कोठा नं: ४३५

टेलिफोन:

इमेल: 

सि.डि.इ

(खरिद तथा सम्झौता व्यबस्थापन शाखा)

ई. दिनेश भट्ट

कोठा नं: ४३३

टेलिफोन: ०१-५५३७३११

इमेल: 

सि.डि.इ

(यान्त्रिक व्यबस्थापन शाखा)

ई. बाबुराम खरेल

कोठा नं: ३१३

टेलिफोन: 

इमेल: 

 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा

उप-महानिर्देशक ई. प्रदिप थापा

कोठा नं: ३०४

टेलिफोन: ०१-५५४६४४५

इमेल: ddg_dwidm@dwri.gov.np

सि.डि.इ

(नदी व्यवस्थापन शाखा)

ई. बिष्णु देव यादव

कोठा नं: ३०१

टेलिफोन: ०१-५५४६४४५

इमेल: 

सि.डि.इ

(जलाधार व्यवस्थापन तथा प्रविधि बिकास शाखा)

ई. बिरेन्द्र यादव

कोठा नं: ३०८

टेलिफोन: ०१-५५४६४४५

इमेल:

सि.डि.इ

(आपतकालीन व्यवस्थापन शाखा)

ई. सुरेश  कुमार शर्मा

कोठा नं: ३०२

टेलिफोन: ०१-५५४६४४५

इमेल: 

 

भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखा
उप-महानिर्देशक दिपक घिमिरे

कोठा नं: ११२

टेलिफोन: ०१-५५३७३१२

इमेल: ddg_groundwater@dwri.gov.np

सि.डि.हा.जी

(भूमिगत जल शाखा)

दिपेन्द्र लौडारी

कोठा नं: १२४

टेलिफोन: ०१-५५३७३१२

इमेल: 

सि.डि.इ.जी.

(भौगर्भिक अध्ययन शाखा)

डा. अनन्त प्रधान 

कोठा नं: 

टेलिफोन: ०१-५५३७३१२

इमेल:

सि.डि.हा.जी.

(पहिरो व्यवस्थापन शाखा)

दीपेन्द्र लौडारी

कोठा नं: १२३

टेलिफोन: ०१-५५३७३१२

इमेल: 

 

सिंचाइ व्यवस्थापन महाशाखा
उप-महानिर्देशक ई. कौशल किशोर झा

कोठा नं: २१२

टेलिफोन: ५५३७३१०

इमेल: ddg_management@dwri.gov.np

सि.डि.इ

(प्रणाली तथा जल व्यवस्थापन शाखा)

ई. राजेन्द्रबीर जोशी

कोठा नं: २५१

टेलिफोन: 

इमेल: 

बरिष्ठ समाजशास्त्री

(संस्थागत बिकास शाखा)

गौरी लाल उपाध्याय

कोठा नं: 

टेलिफोन: 

इमेल:

उपसचिव (तथ्यांक)

(सुचना, तथ्यांक तथा सम्पति व्यवस्थापन शाखा)

आनन्द राज अर्याल

कोठा नं: 

टेलिफोन: 

इमेल: 

 

प्रशासन शाखा
उप-सचिव (प्रशासन) हेमराज भुसाल

कोठा नं: २२२

टेलिफोन: ५५३७३०८

इमेल: 

शाखा अधिकृत

कृष्ण गिरी

कोठा नं: २२०

टेलिफोन: 

इमेल: 

 

आर्थिक प्रशासन शाखा
उप-सचिव (लेखा) केशव राज सुबेदी

कोठा नं: २०५

टेलिफोन: ५५३७३०७

इमेल: 

 

ऐन, कानून परामर्श शाखा
उप-सचिव (कानुन) विश्वबन्धु पौडेल

कोठा नं: ३१४

टेलिफोन: ५५३७३०९

इमेल: