सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको सार्वजनिक विवरण (२०७८ वैशाख देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म)

15 July, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ वैशाख देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म)