सार्वजनिक विवरण (२०८० माघ १ देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म)

28 April, 2024

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०८० माघ १ देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म)