सार्वजनिक विवरण चैत्र २०७९

25 April, 2023

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

(२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म )